Hızlı Erişim

PROTOKOL, BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımları

ODÜ Protokol Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Görevin Kısa Tanımı

Üniversitenin yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki kuruluşlarla ilişkilerini sürdürmek; basın ve yayın kuruluşları ile sürekli bilgi akışını sağlamak, Web ana sayfasını güncellemek

Bağlı Olduğu Üst Birim

Rektör, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter

GÖREVİN GENEL TANIMI

 • Ordu Üniversitesi'nin vizyonunu ve misyonunu yerel, ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde yansıtacak çalışmalarda bulunmak,
 • Ordu Üniversitesi’nin amaç ve hedefleri ile kurumsal kimliğinin tanıtılmasını sağlamak, bu yönde projeler geliştirmek,
 • Ordu Üniversitesi'nin yazılı ve görsel olarak tanıtımının ilgili hedef kitlelere en uygun medya araçları ve en uygun yöntemlerin kullanılarak ulaşmasını sağlamak,
 • Ordu Üniversitesi'nin yazılı ve görsel medyada yer alacak faaliyetlerin yapılmasını sağlamak,
 • Günlük olarak, basında Üniversitemiz, YÖK ve diğer üniversiteler ile ilgili çıkan haberlerin kupürlerini makama ve ilgili birimlere duyurmak,
 • Üniversitemizin akademik, bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerinin yer aldığı basın bülteninin hazırlanması,
 • Basın açıklaması ve kamuoyu duyurularının hazırlanması, bunlara ait fotoğrafların medyaya dağıtılmasını sağlamak.
 • Üniversitemiz tanıtım CD' sini hazırlamak ve doğru hedef kitlesine dağıtımını sağlamak.
 • Üniversitemiz Rektörlüğü  ve diğer birimler tarafından düzenlenen etkinlikleri, açılış ve mezuniyet törenleri, konferans, panel, seminer, sempozyum, toplantı, konser, şölen vb. faaliyetlerin organizasyonunu gerçekleştirmek,   bu konularda gerekli tüm duyurularını yapmak,
 • Üniversitenin basınla koordinasyonunu sağlamak, yapılacak basın toplantılarının düzenlemesini yapmak ve gerektiğinde bu konuda üniversite içi çeşitli birimlere destek vermek,
 • Üniversitemizin iç ve dış ortamda tanıtımını yapmak için, projelere katılmak ve proje geliştirmek,
 • Uygun görülen fuarlara katılmak ve fuarlar için tanıtım malzemelerini hazırlamak, çeşitli organizasyonlarda tanıtım stantlarının temin edilmesini ve kurulmasını gerçekleştirmek,
 • Medyada Üniversitemizle ilgili çıkan haberleri toplamak ve arşivlemek,
 • Ordu Üniversitesi'nin diğer üniversiteler ve kamu ile iletişiminin sağlanması, bu konuda etkinlikleri yürütmek,
 • Kurum-öğrenci, kurum-çevre etkileşimini sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmak.
 • Üniversitemiz Web sayfasına etkinlikleri, haberleri, duyuru ve ilânları girmek,
 • Üniversitemizle ilgili tüm faaliyetlerin görüntülenmesini sağlamak, fotoğraf ve kamera  çekimlerini yapmak, video çekimlerini montajlamak
 • Rektörlük etkinliklerinde program akışını hazırlamak, protokol hizmetleri, konuk karşılama/ağırlama programları ve rezervasyonlarını yapmak,  protokol listelerinin ve adres/telefon arşivinin güncel tutulmasını sağlamak,
 • Görev alanına giren konularla ilgili dönemler halinde istatistikî çalışmalar yapmak,
 • Birim ile ilgili arşiv ve dokümantasyon işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Birimi ilgilendiren mevzuatı takip etmek, yapılan değişiklikler hakkında bağlı olduğu üst birime bilgi vermek,
 •  Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevleri; başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere mevzuat hükümleri doğrultusunda; Üniversitenin amaç ve politikalarına uygun olarak yapmak,
 • Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevlere ilişkin yapacağı iş ve işlemlerde kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, tasarruf tedbirlerini etkin bir şekilde uygulamak ve bu hususlara azami dikkat etmek,
 • Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevlere ilişkin iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık anlayışıyla yapmak,
 • Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevler çerçevesinde, yapılacak iş ve işlemleri, belirlenen iş akış şemasına uygun olarak yerine getirmek,
 • Mevzuatın ve amirlerin verdiği/vereceği diğer görevleri yerine getirmek,
 • Kurumsal kimliği geliştirerek güçlendirmek.

Ekleme tarihi: 26-12-2018 09:09:01