Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Görev Tanımları

ODÜ Protokol Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Görevin Kısa Tanımı

Üniversitenin yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki kuruluşlarla ilişkilerini sürdürmek; basın ve yayın kuruluşları ile sürekli bilgi akışını sağlamak, Web ana sayfasını güncellemek

Bağlı Olduğu Üst Birim

Rektör, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter

GÖREVİN GENEL TANIMI

 • Ordu Üniversitesi'nin vizyonunu ve misyonunu yerel, ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde yansıtacak çalışmalarda bulunmak,
 • Ordu Üniversitesi’nin amaç ve hedefleri ile kurumsal kimliğinin tanıtılmasını sağlamak, bu yönde projeler geliştirmek,
 • Ordu Üniversitesi'nin yazılı ve görsel olarak tanıtımının ilgili hedef kitlelere en uygun medya araçları ve en uygun yöntemlerin kullanılarak ulaşmasını sağlamak,
 • Ordu Üniversitesi'nin yazılı ve görsel medyada yer alacak faaliyetlerin yapılmasını sağlamak,
 • Günlük olarak, basında Üniversitemiz, YÖK ve diğer üniversiteler ile ilgili çıkan haberlerin kupürlerini makama ve ilgili birimlere duyurmak,
 • Üniversitemizin akademik, bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerinin yer aldığı basın bülteninin hazırlanması,
 • Basın açıklaması ve kamuoyu duyurularının hazırlanması, bunlara ait fotoğrafların medyaya dağıtılmasını sağlamak.
 • Üniversitemiz tanıtım CD' sini hazırlamak ve doğru hedef kitlesine dağıtımını sağlamak.
 • Üniversitemiz Rektörlüğü  ve diğer birimler tarafından düzenlenen etkinlikleri, açılış ve mezuniyet törenleri, konferans, panel, seminer, sempozyum, toplantı, konser, şölen vb. faaliyetlerin organizasyonunu gerçekleştirmek,   bu konularda gerekli tüm duyurularını yapmak,
 • Üniversitenin basınla koordinasyonunu sağlamak, yapılacak basın toplantılarının düzenlemesini yapmak ve gerektiğinde bu konuda üniversite içi çeşitli birimlere destek vermek,
 • Üniversitemizin iç ve dış ortamda tanıtımını yapmak için, projelere katılmak ve proje geliştirmek,
 • Uygun görülen fuarlara katılmak ve fuarlar için tanıtım malzemelerini hazırlamak, çeşitli organizasyonlarda tanıtım stantlarının temin edilmesini ve kurulmasını gerçekleştirmek,
 • Medyada Üniversitemizle ilgili çıkan haberleri toplamak ve arşivlemek,
 • Ordu Üniversitesi'nin diğer üniversiteler ve kamu ile iletişiminin sağlanması, bu konuda etkinlikleri yürütmek,
 • Kurum-öğrenci, kurum-çevre etkileşimini sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmak.
 • Üniversitemiz Web sayfasına etkinlikleri, haberleri, duyuru ve ilânları girmek,
 • Üniversitemizle ilgili tüm faaliyetlerin görüntülenmesini sağlamak, fotoğraf ve kamera  çekimlerini yapmak, video çekimlerini montajlamak
 • Rektörlük etkinliklerinde program akışını hazırlamak, protokol hizmetleri, konuk karşılama/ağırlama programları ve rezervasyonlarını yapmak,  protokol listelerinin ve adres/telefon arşivinin güncel tutulmasını sağlamak,
 • Görev alanına giren konularla ilgili dönemler halinde istatistikî çalışmalar yapmak,
 • Birim ile ilgili arşiv ve dokümantasyon işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Birimi ilgilendiren mevzuatı takip etmek, yapılan değişiklikler hakkında bağlı olduğu üst birime bilgi vermek,
 •  Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevleri; başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere mevzuat hükümleri doğrultusunda; Üniversitenin amaç ve politikalarına uygun olarak yapmak,
 • Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevlere ilişkin yapacağı iş ve işlemlerde kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, tasarruf tedbirlerini etkin bir şekilde uygulamak ve bu hususlara azami dikkat etmek,
 • Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevlere ilişkin iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık anlayışıyla yapmak,
 • Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevler çerçevesinde, yapılacak iş ve işlemleri, belirlenen iş akış şemasına uygun olarak yerine getirmek,
 • Mevzuatın ve amirlerin verdiği/vereceği diğer görevleri yerine getirmek,
 • Kurumsal kimliği geliştirerek güçlendirmek.

Ekleme tarihi: 26-12-2018 09:09:01